Dervişân

İLÂHİLER

İÇİNDEKİLER


 

 

 

1. HAY SULTANIM

İsmi vardır dilimde hayalide gözümde
Muhabbeti kalbimde hay sultanım sultanım
Muhabbeti kalbimde benim Es'ad sultanım  

Kapısında köleyim emrine âmadeyim
Hizmette bî çareyim hay sultanım sultanım
Hizmette bî çareyim benim Es'ad sutanım  

Ol Nakşi Nakşibendi Zâhidi Nakşibendi
Es'adi Nakşibendi hay sultanım sultanım
Es'adi Nakşibendi benim Es'ad sultanım

Sultanı bilmek gerek ihvanı sevmek gerek
Öl derse ölmek gerek hay sultanım sultanım
Öl derse ölmek gerekbenim Es'ad sultanım

İçindekiler

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BÜLBÜLDEN BİR NİDÂ

Bülbülden bir nidâ geldi güllere
Safası sürmeden göçtü gidiyor
Üftadeler yalın ayak yolları
Alayû alayû göçtü gidiyor  

Şeyhim Nakşibendi giyer yeşili
Nur gibi parlıyor yüzü elleri
Ceddini sorarsan Muhammed nebi
Bülbül güle hayran bende şeyhime  

Şeyhim Mehmed Zâhid giyer beyazı
Tacının üstünde üç satır yazı
Evlatları için eder niyazı
Bülbül güle hayran bende şeyhime

Rufailer giyer pembe kırmızı
Tacının üstünde nurdan yıldızı
Evlatları tutar ateşte közü
Bülbül güle hayran ben de şeyhime  

İçindekiler

 

 

 

 

   


3. PİRİM SULTANIM
Pirim sultanım derde dermanım
Damarda kanım
Pir Zâhid sultan Pir Es'ad sultan
Allah la her an severim inan  

Görünce gözler ah eder inler
Divane diller
Pir Zâhid sultan Pir Es'ad sultan
Allah la her an severim inan  

Pirler piridir derviş yaridir
Hak er bakidir
Pir Zâhid sultan Pir Es'ad sultan
Allah la her an severim inan  

Güllü bahçesi misdir nefesi
Kuşu kafesi
Pir Zâhid sultan Pir Es'ad sultan
Allah la her an severim inan

İçindekiler

 

 

 

 

 

 

4. HAY BENİM SULTANIM

Ben bu aşkın mecnunuyum
Haybenim Zâhid sultanım  

Mahcemaline meftunu
Haybenim Zâhid sultanım
Mahcemaline meftunu
Haybenim Es'ad sultanım  

Sözlerin hep hakikattir
Tarikin hak şeriattir  

Bilenlere ne devlettir
Haybenim Zâhid sultanım
Bilenlere ne devlettir
Haybenim Es'ad sultanım  

Rasûlün aşkıyla yandım
Aşkın şarabına kandım  

Deli divane döndüm
Haybenim Zâhid sultanım
Deli divane döndüm
Haybenim Es'ad sultanım

Hak bize vermiş bir nîmet
Her insana olmaz kısmet

Efendime candan hizmet
Haybenim Zâhid sultanım
Efendime candan hizmet
Haybenim Es'ad sultanım

İçindekiler

 

 

 

 

 

 

5. EBEDÂ

Tazedir solmaz cennet gülleri
Gayet incedir hakkın yolları
Mecnuna benzer âşık kulların  

Bir anda sabah olamz ebedâ
Gözüme uyku girmez ebedâ
Gönlüm tesellih bulmaz ebedâ  

Gönül kuşunu eyleyemedim
Mevlâya gönül bağlayamadım
Yandı yüreğim ağlayamadım  

Bir anda sabah olamz ebedâ
Gözüme uyku girmez ebedâ
Gönlüm tesellih bulmaz ebedâ  

Ya Rabbirrahim ey lütfû kerim
Yoluna kurban canımla tenim
Halim perişan yoktur mededim  

Bir anda sabah olamz ebedâ
Gözüme uyku girmez ebedâ
Gönlüm tesellih bulmaz ebedâ    

İçindekiler

 

 

 

 

 

 

6. AŞKIN İLE AŞIKLAR  

Aşkın ile aşıklar
Yansın ya Rasûlallah
İçip aşkın şerabın
Kansın ya Rasûlallah  

Şol seni seven kişi
Verir yoluna başı
İki cihan güneşi
Sensin ya Rasûlallah  

Şol seni sevenlere
Kıl şefaat onlara
Mümin olan tenlere
Cansın Ya Resulallah  

Aşık oldum dildare
Bülbül oldum gülzare
Seni sevmeyen nare
Yansın Ya Resulallah  

Şol seni seven sübhan
Oldu kamuya sultan
Canım yoluna kurban
Olsun Ya Resulallah  

Aşık Yunus'un canı
İlm ü şefaat kânı
Alemlerin sultanı
Sensin ya Rasûlallah!  

İçindekiler

 

 

 

 

   

 

 

7. MEST'Ü HAYRANIM  

Mest'ü hayranım, zaru giryanım
Hem dem lisanım, der Allah Allah  

Gözümden yaşlar akmaya başlar
Cümle kurt kuşlar der Allah Allah  

İrfan isteyen, ihsan isteyen,
Canan isteyen der Allah Allah

İns cin melekler, yerler, felekler
Suda semekler, der Allah Allah  

İçindekiler

 

 

 

 

   

 

8. YAN YÜREĞİM YAN  

Yan yüreğim yan
Görki neler var canım.
Bu halk içinde de canım,
Bize gülen var.  

Koy gülen gülsün
Hak bizi bilsin canım.
Gafiller bilsin ne bilsin
Hakkı seven var.  

Bu yol uzaktır.
Menzili çoktur canım.
Geçiti  yoktur da yoktur,
Derin sular var.  

Her kim pervane
Gelsin meydane
Meydanlar içinde de canım
Merdaneler var.  

İçindekiler

 

 

 

 

   

 

 

9. ÇAĞIRDI BENİ

Çağırdı beni uykuda bir hâtif-i esrar,
Dur yatma, ne yatarsın eyâ tâlib-i cânan  
Hilkat de seni yatmak içün kılmadı Haalık,
Yarattı seni hizmet içün Haalık-ı Cebbâr  

Çağıra kimin hâceti var cânib-i Hak'tan,
Dursun dilesün vakti seher geçmeye pazar  
Nevruz uyanık buldu derd içre devayı,
Dur yatma eğer ister isen dâhî didâr    

İçindekiler

 

 

 

 

     

 

10. DİL HÂNESİ PÜR NUR OLUR

Dil hanesi pür nur olur
Envar-ı zikrullah ile
İklim-i dil ma'mur olur
Mimarı zikrullah ile  

Her müşkil iş asan olur
Derd-i dile derman olur
Canın içinde can olur
Esrar-ı zikrullah ile.  

Gamgin gönüller şâd olur
Dem-besteler âzâd olur
Gümgeşteler irşâd olur
Asâr-ı zikrullâh ile.  

Zikreyle Hakk'ı her nefes
Allah bes, bakî heves...
Bes gayriden ümidi kes!
Tekrar-ı zikrullah ile  

Gör ehli hâlin fırkasın.
Çak etti ceyb-i hırkasın,
Devr eyle zikrin halkasın;
Pergâr-zikrullâh ile.  

Terk et cihân ârâyişin
Nefsin gider âlâyivin
Bul cân-ı dil âsâyişin
Efkâr-ı zikrullah ile  

Ahmed seni ikrar eder
Hem zikrini tekrar eder
İhlâsını işÕar eder
Eş'arı zikrullâh ile.    

İçindekiler

 

 

 

 

 

11. EHLEN VE SEHLEN

Ey enbiyalar serveri
Ey asfiyalar rehberi
Ey insü can Peygamberi
Ehlen ve sehlen merhaba

Sen canların cananısın
Dertlilerin dermanısın
Alemlerin sultanısın
Ehlen ve sehlen merhaba

Sensin Ol Mahbudî Hüda
Etme Şefaatan cüda
Ahmet Muhammed Mustafa
Ehlen ve sehlen merhaba  

Derviş Yunus söyler sözü
Dergahına sürer yüzü
Sevenler mahşerde bizi
Ehlen ve sehlen merhaba    

İçindekiler

 

 

 

 

12. GÜL YÜZÜNÜ  

Gül yüzünü rüyamızda
Gürelim ya RESULALLAH
Gül bahçene dünyamızda
Girelim ya RESULALLAH  

Sensin gönüller sultanı
Getiren yüce Kur'anı
Uğruna tendeki canı
Verelim ya RESULALLAH  

Aşkınla yaşarır gözler
Hasretinle yanar özler
Mubarek ravzana yüzler
Sürelim ya RESULALLAH

Veda edip masivaya
Yalvarıp yüce Mevlaya
Şefaat - Mustafa' ya
Erelim ya RASULALLAH  

Levleke dedi sana hak
Bağışla yüzümüze bak
Huzurullaha yüzü ak
Varalım ya RASULALLAH

Derviş derki kardeşlere
Çok selavat ver kardeşlere
Gül yüzünü göre göre
Ölelim ya RASULALLAH    

İçindekiler

 

 

 

 

 

 

13. ARAYU ARAYU  

Arayu arayu bulsam izini
İzinin tozuna sürsem yüzümü
Hak nasip eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canım arzular seni

Bir mübarek sefer olsada gitsem
Kabe yollarında kumlara batsam
Hup cemalin birkez düşte seyretsem
Ya Muhammed canım çok sever seni  

Ali ile Hasan Hüseyin anda
Sevdası gönüllerde muhabbet canda
Yarın mahşer gününde Hak divanında
Ya Muhammed canım arzular senin  

YUNUS medh eyler seni dillerde
Dillerde dillerde hem gönüllerde
Arayı arayı gurbet ellerde
Ya muhammed canım arzular seni  

İçindekiler

 

     

 

 

 

 

 

16. İMAMHATİBİM  

Yıllar evvel idi düştük yollara
Aramıştık seni imam hatibim
Sen bir destan oldun düştün dillere
Sinemde ateşsin imam hatibin  

Senin yokluğunda boştu minberler
Bağ bozulmuş diye sustu bülbüller
Zamhari ayında açarmı güller
Elde tomurcuksun imam hatibim  

Susuz sinelere çağlayan gibi
Teblihin yolunda küheylan gibi
Ben yolda cihatı dağlayan gibi
Senki kurtuluşumsun imam hatibim    

İçindekiler

 

 

 

 

   

17. SEVDİM SENİ  

Sevdim seni hep canlara cânân diye sevdim,
Bir ben değil, âlem sana kurbân diye sevdim.  
Ecrâm-u felek, levh-u kalem mest-i nigâhın,
Dîddârına âşık Ulu Yezdân diye sevdim...  

Mahşerde nebîler bile senden meded ister,
Gül yüzlü melekler sana hayrân diye sevdim...  
Aşkın ile buhurdan gibi tütmede bu kalbim,
Sensiz bana Cennet bile hicrân diye sevdim...  

Tâ Arş'a çıkar her gece âşıkların âhı,
Asilere lûtfun yüce fermân diye sevdim...  
Dağ kalbime bir lâhzacık ey nur-i dilâra,
Sevdânı gönül derdine dermân diye sevdim.  

Bülbül de senin bağrı yanık âşık-ı zârın,
Feryâd bütün âteş-i sûzân diye sevdim...  
Hûriler ezelden beri şeydâ-yi cemâlin,
Yanmıştı sana "Yusuf-ı Ken'ân" diye sevdim...  

Evlâd'ü ıyalden geçerek Ravzâna geldim
Evsafını medh etmede Kur'an diye sevdim.  
"Kıtmîr"inim ey şâh-ı Rüsûl kovma kapıdan,
Alemlere rahmet dedi Rahmân diye sevdim...  

Şeydâ kuluna eyle nazar merhametinle,
Bir lâhza nazar en büyük ihsân diye sevdim...

İçindekiler

 

 

 

 

   

18. ALMA TENDEN CANIMI  

Alma tenden canımı aman Allah'ım amân
Görmeden canânımı, amân Allah'ım amân  

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah
Hu, Hu, Hu, Hu, İllllah Hu.  

Aşıkım Muhammed'e, ol Resûli emcede
Koyma bizi fırkate amân Allah'ım amân  

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah
Hu, Hu, Hu, Hu, İllâllah Hu.  

Bir kez yüzün göreyim, payine yüz süreyim
Canım anda vereyim, amân Allah'ım amân  

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah
Hu, Hu, Hu, Hu, İllâllah Hu.  

Ahım göğe çıkmasın, melekleri yakmasın
Felekleri yıkmasın, amân Allah'ım amân

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah
Hu, Hu, Hu, Hu, İllâllah Hu.  

Zareyleme işimi, zehreyleme aşımı
Dökme kanlı yâşımı, amân Allah'ım amân.  

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah
Hu, Hu, Hu, Hu, İllâllah Hu.  

Yûnus cânın şükrâne kurbân etsin cânâne
Atma dâim hicrâne amân Allah'ım amân.  

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah
Hu, Hu, Hu, Hu, İllâllah Hu.    

İçindekiler

 

 

 

 

 

19. YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ

Araya araya bulsam izini
İzin tozuna sürsem yüzünü
Hak nasib eylese görsem yüzünü
Ya Muhammed canım arzular seni.  

Bir mubarek sefer olsa da gitsem
Kâbe yollarında kumlara batsam
Hub cemâlin bir kez düşte seyretsem
Ya Muhammed canım arzular seni.

Zerrece kalmadı gönlümde hîle
Sıdk ile girmiştim ben bu Hak yola
Ebu Bekir Osman da bile
Ya Muhammed canım arzular seni.  

Ali ile Hasan Hüseyin onda
Sevgisiz gönülde muhabbet canda
Yarın mahşer günü olur duvanda
Ya Muhammed canım arzular seni

Arafat dağıdır bizim dağımız
Onda kabul olur bizim duamız
Medine'de yatar peygamberimiz
Ya Muhammed canım arzular seni  

Yunus metheyledi seni dillerde
Dillerde dillerde hem gönüllerde
Ağlayı ağlayı gurbet ellerde
Ya Muhammed canım arzular seni.    

İçindekiler

 

 

 

 

     

20. BİR GECE

Bir gece Muhammed'e
Çalab'dan geldi burak
Seni okur Zülcelal
Ne durursun kıl hazırlık.

Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyhi ve sellem  

Hep melekler geldiler
Burakdan idirdiler
Yüzünü döndürdüler
Ol dem yürüdü yayan  

Sallallahu Ala Muhammed
Sallallahu Aleyhi Vesellem

Nice bin yıllık yola
Bir anda vara gele
Yunus eydür kim ola
Ol Muhammed'dir mutlak  

Sallallahu Ala Muhammed
Sallallahu Aleyhi Vesellem    

İçindekiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. SANA HAYRANDIR EFENDİM

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın,
Dîdârına âşık Ulu Yezdândır Efendim.

Mahşerde nebîler bile senden medet ister,
Rahmet, diyen âlemlere, Rahmandır Efendim.

Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, koğma kapından,
Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim..

Ta Arşa çıkar her gece âşıkların âhı,
Medheyleyen ahlâkın, Kur'ân'dır Efendim.

Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim,
Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim...

Dağ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,
Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...

Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın,
Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim...

ALİ ULVİ KURUCU

İçindekiler

 

 

 

22. CANIM KURBAN OLSUN SENİN YOLUNA...

Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefâat eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed  

Mü'min olanların çoktur cefâsı,
Ahirette olur zev-u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed  

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kûrsûn üstünde ceylân eyleyen.
Mi'râcında ümmetini dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed  

Ol çâriyâr anın gökler yâridir,
Anı seven günahlardan beridir,
On sekiz bin âlemin serveri,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed  

Aşık YUNUS neyler iki cihânı sensiz,
Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümânsız
Sana uymayanlar gider imânsız,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.    

İçindekiler

 

 

 

 

23. HABİBİM BİR ZİYA İSTER  

Gönül Nûr-i cemâlinden Habibim bir ziyâ ister,
Gözün Hâk-ı rehinden ey Tâbîbim tûtiyâ ister.  

Safây-ı sineme zulmet veren; jeng-i günâhımdır
Aman ey kân-ı ihsân zulmeti kalbim cilâ ister.  

Yetiş imdâde ey şâh-i Risâlet, rûz-i mahşerde,
Ki derdi bîdevây-ı mâ'siyet senden şifâ ister.  

Ne âb-ı Dîdeden Rahat, ne âh-ı sineden imdâd.
Benim bâr-ı günahım lütf-i şâh-ı enbiyâ ister.  

Sarıldım dâmen-i ihsânına ey şâfiî ümmet,
Dahîlek yâ Muhammed, hasta cânım bir devâ ister.  

Gül-i ruhsârına meftûn olanlar şüphesiz sersiz
Ne Mülk-ü mâl-ü câh ister, ne de zevk-u safa ister.  

Nola bir kere şâd olsa cemal-i bâ kemâlinle,
Ki kemter bendeniz Esad sana olmak fedâ ister.  

M. ESAD ERBİLİ  

İçindekiler

 

 

 

 

24. MAİL OLDUM BAHÇESİNDE HURMAYA

Mâil oldum bahçesinde hurmaya
Takâtım kalmadı aslâ durmaya
Ol Medine Ravzasını görmeye
Görmeyince alma yârab cânımı.  

Hak nasib eylese bizde varalım
Oçöllerin sâfâsını görelim
Ravzasın eşiğine yüzler sürelim
Sürmeyinci alma yârab cânımı  

Hak nasib eylese çıksam mahfeye
Dolanı dolanı çıksam safâya
Hep hacılar ile dursam vakfeye
Durmayınca alma yârab cânımı  

Aşık olan bû fâniyi neylesin
Sâlâtü selâmla gökler inlesin
Medine'ye varıp mesken eylesin
Varmayınca alma yârab cânımı.    

İçindekiler

 

 

 

 

25. GÜLDÜR GÜL

Bugün ben şâhımı gördüm, çeşmi cemâli güldür gül
Gül olanın aslı güldür peygamberin nesli gül  
Kusuru gül, yaşı güldür, toprağı gül, taşı güldür
Girdim şahın bahçesine, cümlesi aşı güldür gül  
Asmasında gül dalları, kovanında gül balları
Ağacında gül hâlleri, servi pınarı güldür gül  
Arkı akar çarkı döner, gülden değirmeni döver
Yine gülden gül üğütür, bendi ırmağı güldür gül
 Gülden terâzi yaparlar, gül ile gülü tartarlar
Gül alırlar gül satarlar, çarşı pazarı güldür gül
 Açıl gel ey gonca gülüm, ağlatma şeydâ bülbülün
Bu inleyen garib dilin, âh-u efgânı güldür gül  
Gel hâ gel ha gül Nesîmi, geldi yine gül mevsimi
Bu feryad bülbül sesimi, sesi feryâdı güldür gül.    

İçindekiler

 

 

 

 

 

26. PEYGAMBERİN İZİNDEYİZ

Biz Kur'ân'ın hâdimleri pür imânlı izindeyiz
Bu yoldan dönmeyiz asla peygamberin izindeyiz
Hak Habibim dedi ona bizden feda can uğruna
Alem şahit olsun ona peygamberin izindeyiz

İslâmın nûru, gürsesi kaldırdı zulmeti yes'i
Alemlerin efendisi peygamberin izindeyiz
O'dur âhir hak peygamber ona salât selâm gönder
Cihanda en büyük önder peygamberin izindeyiz

Onu sev sen onu tanı odur tende canlar cânı
Gönüllerin tek sultânı peygamberin izindeyiz
Hayra koşan şerden kaçan bize ufku açan
Alemlere rahmet saçan peygamberin izindeyiz

Tende kalan bir cân ile aşk ile pür îmân ile
Biz Hazreti Kur'an ile peygamberin izindeyiz.

İçindekiler

 

 

 

 

 

27. DOĞMAZDI KALBE İMAN  

Doğmazdı kalbe iman, inmezdi arza Kur'an,
Meçhul olurdu esmâ, Levlâke yâ Muhammed!

Mâtem tutardı gökler, gülmezdi hiç melekler,
Mahzûndur Arş-i alâ, levlâke yâ Muhammed!

 Feyzinle güldü âlem, gufrâna erdi âdem,
Ağlardı belki hâla, Levlâke yâ Muhammed!...

Sayende erdi insan Tevhîde, yoksa putlar,
Mâbûd olurdu -hâşâ- Levlâke yâ Muhammed!..  

Şefkatli annesinden öksüz kalan yetîme,
Benzerdi sanki eşyâ, Levlâke yâ Muhammed!..  

Gün görmeden baharlar, sislerle örtülürdü,
Zindan olurdu dünyâ, Levlâke yâ Muhammed!..

İnler dururdu sesler, her nağme hıçkırıkdı;
Tutmuştu Arşı şevkâ, Levlâke yâ Muhammed!..

Dünyâda tek hakîkat uğrunda can verenler,
Bulmazdı derde kimyâ, Levlâke yâ Muhammed!..

Al kan, figan içinde te'yîd ederdi zulmû;
Binlerle akınlı sehpâ, Levlâke yâ Muhammed!..  

ANA SAYFA